chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Slovník pojmů

zdroj: http://cs.wikipedia.org

Odborná literatura

- je typ textu, který slouží k prezentaci deklarativně přesných poznatků vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací. Odborná literatura klade důraz zejména na správnost a ověřitelnost údajů, proto by u vědecké práce měl být uveden autor a veškeré prameny, ze kterých práce vychází, by měly být řádným způsobem citovány. Vychází-li práce z vlastního výzkumu, měly by být co nejpodrobněji popsány jeho podmínky, průběh a výsledky. Styl odborné práce by měl být přesný a jasný, ale podrobný, neměl by obsahovat žádné zbytečné literární ozdoby, ale ani dvojznačnosti a nejasnosti, a pochopitelně ani očividné stylistické chyby. Vědecká práce u čtenáře předpokládá určitou znalost tématu a proto používá odborné termíny a určité předpoklady považuje za samozřejmé. Čtivost, poutavost nebo literární krása textu není hlavním cílem odborné literatury, přestože některá její díla jí i za splnění definice vynikají (např. historické spisy Theodora Mommsena, filosofické práce Ludwiga Wittgensteina, některé texty Stephena Hawkinga). Konvence odborné literatury se v jednotlivých zemích liší (např. v českém prostředí je běžné používání autorského plurálu, v anglofonním světě je naopak považováno za nevhodné až arogantní) a vyvíjí se spolu s rozvojem vědy. Odborná literatura je mimo knižní publikace vydávána ve specializovaných časopisech, většinou zaměřených na konkrétní vědní obor. V současnosti je nejrozšířenější formou odborné literatury studie. Odbornou literaturu je třeba důsledně rozlišovat od beletrie a také populárně vědecké literatury, která se snaží odborné poznatky zpopularizovat a zpracovat je co nejčtivější formou, ač je to často na škodu jejich přesnosti a někdy i věcné správnosti. Schopnost produkovat odborné texty musí v ČR dokázat každý absolvent vysoké školy formou závěrečné práce.

Beletrie

- termín beletrie (z francouzského belles-lettres) původně označoval veškerou uměleckou literaturu. Dnes se jím označuje výlučně umělecká próza. V knihovnách bývají odděleně od beletrie umisťovány nejen poetické a dramatické žánry, ale často i detektivní, sci-fi i fantasy prózy.

Próza

- (prosa), výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od "vázané řeči" čili poezie. Odtud také prozaický, napsaný v próze, v přeneseném smyslu protiklad vznešeného.Píšeme-li prózu, řídíme se při sestavování vět logikou a gramatickými pravidly, text se člení do odstavců, slova, která k sobě významově patří, se neoddělují pauzou apod. Ve zvukové podobě mají věty přirozenou intonaci (např. v oznamovacích větách mluvčí v závěru klesá hlasem) a přízvuky netvoří pravidelné rytmy.

Poezie

- (z řeckého poiésis – tvorba) je básnictví. Poezie je vedle prózy a dramatu základním druhem literatury. Autor toho druhu umění je označován za básníka, resp. básnířku.Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků (rým, rytmus, metrum, obraznost nebo symbolika).Ve starověku toto slovo znamenalo veškerou literární tvorbu, někdy v období klasicismu získal tento termín nový význam, který označoval dobré dílo - bez ohledu na to, zda bylo psáno veršem či nikoli. Teprve později získal tento termín dnešní význam.Dnes nepovažujeme za poezii všechna díla, která splňují popsané znaky (např. rituální texty, středověké vědecké texty, některá staroasijská díla, reklamní slogany atp.). Zrovna tak ale existují díla, která nesplňují některé, nebo dokonce i žádné tyto znaky, přesto jsou označována jako poezie – jedná se především o báseň v próze.Přívlastek „poetický“ není jen synonymum pro básnický, ale označuje rovněž povznášející náladu, synonymum pro romantický atd.

Cestujeme

- znamená přepravu lidí účastnících se cesty či výletu nebo proces či čas vystihující osobu či objekt v pohybu z jednoho místa na druhé. Důvody k cestování zahrnují turismus – cestování za rekreací. Může se jednat ať už o cestování jako takové, nebo může být cestování pouze nutnou podmínkou k dosažení zamýšlené destinace.

Ekonomie

- je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo.

Hobby & příroda

- Příroda (nazývaná také hmotný svět nebo přírodní svět), je veškerá hmota a energie a to hlavně v základní, člověkem neovlivněné formě. Příroda je předmětem vědeckých studií.
- Hobby neboli záliba neboli koníček je to, co lidé dělají rádi, čím se baví ve volném čase, čím nevydělávají peníze.

Jazyky

 

Krásná literatura

- je souborné označení pro beletrii a poezii. Na rozdíl od odborné a populárně-naučné literatury se zabývá abstraktními, někdy i smyšlenými pojmy. Samotná beletrie má řadu žánrů a směrů, ve kterých lze vedle smyšlených abstraktních témat najít i témata reálná.

Marketing a management

- marketing je jednou z disciplín, kterými se podnik zabývá. Úkolem marketingu je uspokojení zájmu kupujících (zákazníků) a prodávajících na trhu (prostřednictvím směny) rentabilním způsobem.Název pochází z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině zpravidla vyjadřuje děj, pohyb, akci.
- (anglicky to manage – řídit, původem z francouzského, ménagement, které má zase svůj kořen v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční ovládání koní; též Dispozitivní faktor) je umění řízení, působení na určitou soustavu (například společnost) a ovládaní její činnosti. Tento název může také označovat skupinu vedoucích pracovníků.

Pedagogika

- je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. Studuje a kriticky hodnotí myšlenkové dědictví minulosti, sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci s dalšími vědními disciplínami formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a vzdělávání.Probíhá spor, nakolik má být pedagogika normativní vědou, tzn. nakolik se má zaměřovat na definování cílů, obsahu a účelu výchovy a nakolik jí má jít především o neutrální popis a objasňování výchovných jevů a procesů. Např. Průcha definuje pedagogiku jako vědu, která „se zabývá vším tím, co vytváří a determinuje nějaké edukační prostředí, (2) procesy, jež se v těchto prostředích realizují,  výsledky a efekty těchto procesů.. V současnosti (2009) neexistuje jednotné pojetí pedagogiky, ani shoda v hlavním účelu pedagogiky. Různá pojetí se liší podle jednotlivých autorů, teoretických směrů i podle kulturní orientace charakteristické pro určitou zemi.[5] Za zakladatele pedagogiky jako vědy je považován Jan Amos Komenský.


Pro nejmenší

 - Literatura pro děti, literatura pro děti a mládež (LPDM) neboli dětská literatura je část literatury zabývající se literárními díly, která čtou děti a mládež .Rozlišují se intencionální literatura pro děti, která je psaná pro dětského čtenáře záměrně, a neintencionální literatura pro děti, která byla psaná původně pro dospělé, ale dnes ji čtou děti (např. J. Verne, bratři Grimmové, H. Ch. Andersen, J. Swift, D. Defoe, W. Scott, K. May, v české literatuře - B. Němcová, K. J. Erben). Může probíhat i opačný proces – např. dětem určené Jiráskovy Staré pověsti české byly značně oblíbené i mezi dospělými.Vliv literatury na dítě je nenahraditelný. U dítěte se poslechem čtených příběhů a později jejich vlastní četbou probouzí obrazotvornost, cit pro jazyk, dochází k rozšiřování slovní zásoby. Je to prostředek, jak dítě nenásilně vzdělávat a nutit ho k přemýšlení. Dítě si zároveň vštěpuje estetické a především mravní zásady a hodnoty.

Rozdělení podle věku:

  • 3-6let (předškolní věk) - leporela, omalovánky, říkadla, hádanky, příběhy (nejlépe se zvířaty)...
  • 6-11let (mladší školní věk) - pohádky, povídky ze života dětí, příběhy z přírody, dobrodružné texty, rytmické verše...
  • 11-15let (školní věk) - dobrodružná literatura (western, indiánky), encyklopedie, dívčí romány...

Společenské vědy

- Humanitní a společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností. Na rozdíl od přírodních věd (fyzika, biologie) nejsou důsledně exaktní, umožňují vstupovat subjektu do pozorování. Tento vstup subjektu je však mnohdy žádoucí a jediný možný, protože mnohdy je předmětem společenských věd nějaká stránka subjektu.

Technické vědy

 -Technika (z řeckého techné - řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání. Z počátku se používalo ve významu umělecké činnosti, dnes se rozšířilo na veškerou lidskou činnost.Dnes je technika chápána jako souhrn historicky se rozvíjejících lidských činností, pracovních způsobů a výrobních prostředků, založených na aplikaci přírodních věd, jimiž člověk za využití energie a duševních i fyzických sil naplňuje svoji výjimečnou schopnost přizpůsobovat si své životní prostředí a překonávat překážky kladené přírodou. Technika jako vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti zhodnocuje a využívá výsledky vědeckého bádání ve prospěch lidstva, vytváří bohatství společnosti a vede lidstvo na vyšší stupeň hmotného blahobytu a kultury.Technika se vyvíjí úměrně s rozvojem lidstva a stupněm vědeckého poznání světa. Ve svém vývoji prošla několika stupni charakterizovanými rozvojem a stavem poznání, rozvojem výrobních prostředků, výrobních způsobů a produktivity práce. Technika přináší lidem nástroje, které svoji silou překračují účinek geologických sil Země.Technika - určuje jak se dobereme k požadovaným výsledkům, tzn. určuje přesný postup kroků nebo způsob použití nástrojů např. normalizace dat.

Výuka a vzdělávání

- Výuka je sociální systém, ve kterém jsou různé prvky v určité relaci a dochází k vlivu z vnějšku. Mezi prvky výuky patří učitel, žák a učivo. Každý zásah do systému výuky může způsobit nepředvídatelné následky.Vyučovací proces je proces, ve kterém vstupují učitel, žák, obsah vzdělávání neboli učivo za účelem splnění výchovně vzdělávacích cílů. Probíhá za nějakých podmínek, kde subjekty vstupují do vzájemných vztahů. Učitel musí vycházek z obsahu vzdělání, ale přizpůsobit se také zpracování učiva tak, aby to bylo vhodné pro žáky. Žáci přijímají učivo a zpracují si ho v mozku do podoby, které rozumí v souvislosti s jejich osobní zkušenosti.
- Vzdělávání je proces získávání vědomostí a znalostí, které získáváme učením během výuky, zkušenostmi a podobně. Teprve výsledkem vzdělávacího procesu je vzdělání, což je souhrn získaných vědomostí.Teorií vzdělávání se zabývá didaktika, která zkoumá formy, postupy a cíle výuky.Příkladem think tanku, který se zabývá reformou vzdělávání v České republice, je Institut pro sociální a ekonomické analýzy.

Zdraví a životní styl

- Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balansu (vyrovnanosti). V každém organismu je zdraví forma homeostáze. To je stav balansu s příjmem a výdejem energie a látky v rovnováze (s možností růstu). Zdraví též značí dobré vyhlídky na trvající přežití. U vnímajících bytostí jako lidi je zdraví širší koncept.
- Životní styl je systémem významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý subjekt. Jedná se o souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů realizace činností a způsobů chování. „Životní styl je výrazně ovlivněn hromadnými sdělovacími prostředky."

Zdravotnictví

- je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém organizace zdravotní péče. Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu. Mezi zdravotnická zařízení patří nemocnice, polikliniky, ordinace lékařů, zdravotnická záchranná služba, hygienická služba, specializované léčebné ústavy, výzkumné ústavy, laboratoře a doprava nemocných, raněných a rodiček.

 
 
Tisk
Zpět
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze